تنظیمات قیود هندسی در ترسیمات اتودسک اینونتور

تنظیمات قیود هندسی در ترسیمات اتودسک اینونتور

در نرم افزار اتودسک اینونتور استفاده از قیود هندسی در هنگام ترسیم های دوبعدی (۲D Sketch) و همچنین ترسیم های سه بعدی (۳d Sketch) در کنار قیود اندازه گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. الزام ایجاد قیود هن...
read more