مفهوم K-Factor در طراحی ورق فلزی

زمانی که یک ورق با ضخامت مشخص توسط پرس خم کن خم می گردد ورق در ناحیه خم دچار تغییر شکل می گردد و مواد در ناحیه داخلی خم فشرده و در ناحیه بیرونی کشیده می شوند. این تغییر شکل در محاسبه وضعیت گسترده ورق در نظر گرفته می شود. مقدار تغییر شکل به جنس، شعاع خم، زاویه خم و نیز فرایند و ابزار خمکاری وابسته است. صفحه ای وجود دارد که در آن مواد نه فشرده و نه کشیده می شوند این صفحه از محل قرار گیری تار خنثی در ضخامت قطعه عبور می کند. موقعیت تار خنثی  به صورت درصدی از ضخامت ورق بیان می شود این درصد یا مقدار خروج از مرکز تحت عنوان K-Factor شناخته می شود و  در مهندسی به اندازه ۰.۴۴  % ضخامت ورق نسبت به صفحه داخلی ورق در نظر گرفته می شود .

شکل زیر فرمول محاسبه اندازه صفحه گسترده را نشان می دهد.

نرم افزار Autodesk Inventor  به کمک محاسبات دقیق و در نظر گرفتن پارامتر K-Factor طراحی صفحه گسترده  ورق خم شده را انجام می دهد. هر تغییری در ضخامت ورق و یا عدد K-Factor باعث تغییر در اندازه صفحه گسترده می گردد. عدد K-Factor در نرم افزار اینونتور در زمان انتخاب سبک (Style) ورق فلزی وارد می گردد.

 

 

 

One thought on “مفهوم K-Factor در طراحی ورق فلزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.