معرفی نماهای نقشه در نرم افزار اینونتور

ایجاد نماهای نقشه آخرین مرحله پروسه مستند سازی نقشه می باشد. این پست آموزش اینونتور پس از ایجاد برگه نقشه، کادر و بلوک عنوان نوبت به تهیه نماها و اندازه گذاری آنه می باشد. در نرم افزار اتودسک اینونتور برای تهیه نماها لزومی به باز بودن فایل مرجع نمی باشد.  به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. Place Views در محیط نقشه (Drawing) پنل های ایجاد نما را نمایان می کند. در ادامه توضیح مختصری از انواع نماها داده خواهد شد و در فایل PDF که آدرس آن آورده شده است به طور مفصل نماها توضیح داده شده است.

نمای پایه (Base View) : اولین نما از فایل قطعه، مونتاژ یا ارائه است. با استفاده از این نما سایزنماهای وابسته ایجاد می گردد.

نمای جانبی (Projected View) : ابن نما ار نمای موجود به صورت ایزومتریک یا متعامد نما ایجاد می کند.

نمای کمکی (Auxiliary View) : این نما به طور عمود نسبت به یک خط یا لبه از نمای موجود ایجاد می گردد.

نمای برشی (Section View) : این نما به کمک ترسیم یک خط یا چند خط صفحات برشی یک قطعه یا مجموعه را تعریف می کند. این نما سطح ناحیه برش خورده و تمام موضوعاتی که در پشت سطح قرار دارند را نمایش می دهد.

نمای جزییات (Detail View) : جهت مشخص شدن بهتر جزئیات بخش ازنمای موجود ایجاد می شود.

نمای شکسته (Break View) : برای قطعات بلند و طویل که عرض کادر نقشه را پر می کنند با این نما بخشی از طول نما کاهش می یابد.

نمای برش موضعی (Break Out View) : برای برش بخش از قطعه یا مجموعه و یا نشان دادن اجزای داخلی مجموعه مونتاژی کاربرد دارد.

در فایل  pdf  لینک شده توضیحات کاملی از نماهای مختلف قطعه در نرم افزار اینونتور به همراه اشکال مختلف آوره شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.