محاسبات نیرویی بر روی تیرها و ستون ها با اتودسک اینونتور

در کنار ابزارهای متنوع مدل سازی تیر و شاسی در نرم افزار اینونتور که با( Frame Generator )انجام می شود محاسبگر تیر و ستون( Frame Calculator ) بدون نیاز به وجود مدل محاسبات نیرویی را بر روی تیر و ستون انجام می دهد. این حسابگر محاسبه تنش برشی، ممان خمشی، میزان خیز ، …. را با اعمال نیروهای محوری، عمودی و پیوسته و گشتاورها و ممان های خمشی در موقعیت مشخصی از تیر انجام می گردد.

محاسبات دستی که با اعمال فرمول های ریاضی بر روی تیرها صورت می گیرد نیز جهت مقایسه صحت درستی نتایج قابل انجام است . در شکل زیر خیز و دوران تیر  را در حالت های مختلف اعمال نیرو و شرایط مرزی نشان داده شده است. همین شرایط را می توان به سادگی در نرم افزار اینونتور پیاده سازی نمود و به سرعت نتایج را مرور کرد.

هندسه سازه را می توان از سازه های وارد شده به محیط گرافیک انتخاب نمود و یا به صورت دستی هندسه را وارد کرد.  بر روی تیر ها (Beam)بار های  مختلف قرار می گیرند و محاسبات باتحت بارگذاری محوری، عمودی و گشتاور ها روی آن صورت می گیرد ولی  بر روی ستون ها   Column فقط بارگذاری محوری در راتای محور طولی ستون اتفاق می افتد  و محاسبات کمانش در آن اجرا می گردد. در پنجره این محاسبگر پارامتر Calculation Property  می توان میزان نیرو وزن را نیز  در محاسبات دخیل نمود و در صورت نیاز محاسبه زاویه پیچش (Twist Angle) پارامتر Shear displacement را فعال نمود. تعداد تقسیم بندی و مش بندی تیر جهت محاسبات  با پارامتر Deviation   تعین می شود که کنترل دقت محاسبات است.

 

 

 

***** پست ها و موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.