تنظیم نقطه مرکز دوران قطعه در نرم افزار اینونتور(Pivot Point)

در محیط Part که برای ساخت مدل استفاده می شود ابزار Orbit جهت چرخش مدل حول یک نقطه مشخص استفاده می گردد. این ابزار یکی از دستورات نوار وضعیت (Navigation bar) محسوب می گردد همچنین به کمک دوران جعبه دید (View Cube) این ابزار فعال می گردد.در محیط Part که برای ساخت مدل استفاده می شود ابزار Orbit جهت چرخش مدل حول یک نقطه مشخص استفاده می گردد. این ابزار یکی از دستورات نوار وضعیت (Navigation bar) محسوب می گردد همچنین به کمک دوران جعبه دید (View Cube) این ابزار فعال می گردد.در محیط Part که برای ساخت مدل استفاده می شود ابزار Orbit جهت چرخش مدل حول یک نقطه مشخص استفاده می گردد. این ابزار یکی از دستورات نوار وضعیت (Navigation bar) محسوب می گردد همچنین به کمک دوران جعبه دید (View Cube) این ابزار فعال می گردد.در محیط Part که برای ساخت مدل استفاده می شود ابزار Orbit جهت چرخش مدل حول یک نقطه مشخص استفاده می گردد. این ابزار یکی از دستورات نوار وضعیت (Navigation bar) محسوب می گردد همچنین به کمک دوران جعبه دید (View Cube) این ابزار فعال می گردد.در محیط Part که برای ساخت مدل استفاده می شود ابزار Orbit جهت چرخش مدل حول یک نقطه مشخص استفاده می گردد. این ابزار یکی از دستورات نوار وضعیت (Navigation bar) محسوب می گردد همچنین به کمک دوران جعبه دید (View Cube) این ابزار فعال می گردد.

 

در ابزار orbit دوران مدل حول نقطه ای به نام Pivot Point انجام می گیرد. زمانی که مدل دوران می یابد نقطه مرکز دوران دوران همان نقطه مبنا یا Base Point  است . در قطعات بزرگ که حجم بزرگی از صفحه گرافیکی را اشغال کرده اند مشخص بودن نقطه مرکز چرخش اهمیت دارد. در برخی مواقع هم وقتی مرکز دوران باب میل ما نیست مدل سازی و کار با نرم افزار کلافه کننده می شود. با روش های زیر می توان نقطه دوران را مشخص نمود:

  • مرکز دوران پیش فرض

زمانی که وارد محیط مدل می شوید نقطه هدف (Target Point) از نمای در جریان به عنوان نقطه دوران پیش فرض توسط نرم افزار تعریف می شود.

  • انتخاب قطعه

اگر قبل از اجرای ابزار Orbit موضوعی که قرار است دوران یابد (Select Body) انتخاب گردد، نقطه مرکز چرخش در مرکز هندسی موضوع انتخاب می گردد.

  • انتخاب نقطه مرکز دوران

با پرس کردن کلیدهای Ctrl قبل از کلیک لبه ابزار Orbit و یا زمانی که ابزار Orbit فعال است (Ctrl+Click and Drag) و سپس انتخاب یک نقطه روی موضوع برای تعیین مرکز دوران استفاده می شود. این آپشن زمانی قابل اجرا است که تنظیم نوار وضعیت در حالت big and mini Full Navigation باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.