تنظیم نقطه مرکز دوران قطعه در نرم افزار اینونتور(Pivot Point)

تنظیم نقطه مرکز دوران قطعه در نرم افزار اینونتور(Pivot Point)

در محیط Part که برای ساخت مدل استفاده می شود ابزار Orbit جهت چرخش مدل حول یک نقطه مشخص استفاده می گردد. این ابزار یکی از دستورات نوار وضعیت (Navigation bar) محسوب می گردد همچنین به کمک دوران جعبه دید...
read more