ارتقاء کار در محیط Frame Generator نسخه اینونتور ۲۰۱۹

ارتقاء کار در محیط Frame Generator نسخه اینونتور ۲۰۱۹

همان طور که می دانید محیط  Frame Generator   در نرم افزار اتودسک اینونتور قابلیت ساخت و مدل سازی انواع سازه ها را دارد. در این بخش می بایست ابتدا بصورت شماتیک طرح را بکمک ابزار Sketch به صورت دوبعدی و...
read more