تغییر الگوی هاشور با جنس قطعه در محیط نقشه

تغییر الگوی هاشور با جنس قطعه در محیط نقشه

در هر نقشه مهندسی ایجاد هاشور (Hatching)  جهت نمایش سطح مقطع یک قطعه یکی از روش های رایج  است. در یک نقشه مهندسی برای هر سطح مقطع از قطعات موجود در یک مجموعه هاشورهای مختلفی ترسیم می گردد. در نرم...
read more