قابلیت های جدید Inventor 2023.2 محیط Drawing

قابلیت های جدید Inventor 2023.2 محیط Drawing

Autodesk Inventor 2023.2 با ابزارها و قابلیت های جدیدی در محیط نقشه کشی به بازار آمده است. راحتی ایجاد نما ها و دسترسی به امکانات جدیدتر در این بروزرسانی دیده می شود.
read more
اینونتور ۲۰۲۲ و تازه های محیط نقشه

اینونتور ۲۰۲۲ و تازه های محیط نقشه

محیط نقشه کشی در فضای مدل سازی و مونتاژ در اینونتور 2022 با تغییراتی همراه بوده است. در این پست ابزارهای جدید اینونتور 2022 در محیط نقشه کشی بررسی می...
read more