قابلیت اجرای Basic Dimension در نسخه اینونتور۲۰۲۳

قابلیت اجرای Basic Dimension در نسخه اینونتور۲۰۲۳

نسخه اینونتور 2023 قابلیت های بیشتری را جهت تلرانس گذاری هندسی و نقشه کشی را در خود ایجاد کرده است. در Autodesk Inventor 2023 با ایجاد تلرانس گذاری پایه Basic Dimension در محیط ترسیم و محیط Part امکان ایجاد تلرانس ...
read more