فایل های نرم افزار اینونتور

فایل های نرم افزار اینونتور

در محیط های نرم افزار مهندسی اتودسک اینونتور انواع مختلفی از فایل ها ایجاد می گردد. ما در این پست به بررسی انواع پسوندهایی که در محیط های نر م افزار ایجاد می گردد خواهیم پرداخت. اولین محیطی که ما....
read more