پیشرفت های جدید محیط Part نسخه ۲۰۲۱ اتودسک اینونتور

پیشرفت های جدید محیط Part نسخه ۲۰۲۱ اتودسک اینونتور

نسخه اتودسک اینونتور 2021 همراه با پیشرفت های جدیدی در محیط های مختلف از جمله محیط Part است. در این پست تغییرات انجام گرفته در Autodesk Inventor 2021 محیط مدلسازی part آمده است.
read more