اصل تیلور و تلرانس گذاری هندسی با اینونتور ۲۰۲۴

اصل تیلور و تلرانس گذاری هندسی با اینونتور ۲۰۲۴

گنجاندن علامت برای نشان دادن اصل تیلور و اصل استقلال در تلرانس گذاری هندسی (GD&T) نسخه 2024 نرم افزار اتودسک اینونتور یکی از تغییرات این نسخه است. در استاندارد ASME بصورت پیش فرض قانونی برای تلرانس گذ...
read more
تلرانس گذاری هندسی (GD&T) با نرم افزار اتودسک اینونتور

تلرانس گذاری هندسی (GD&T) با نرم افزار اتودسک اینونتور

read more