No Image

چالش مدلسازی قطعات پیچیده در اتودسک اینونتور

ایجاد و مدلسازی قطعات پیچیده همواره چالشی است که کاربران نرم افزار اتودسک اینونتور با آن مواجه هستند. ما در این بخش نقشه یا مدل Step از یک قطعه را در اختیار شمل قرار خواهیم داد تا شما آنرا مدلسازی ...
read more
۲۴ سال با نرم افزار قدرتمند اتودسک اینونتور

۲۴ سال با نرم افزار قدرتمند اتودسک اینونتور

read more
معرفی پوشش و عملیات حرارتی با ابزار  Finish

معرفی پوشش و عملیات حرارتی با ابزار Finish

یکی از قابلیت های جدید اینونتور 2024 ابزار Finish است . ابزار Finish به کمک ادغام جنبه‌های بصری با داده‌های دقیق و مهندسی، ارتقاء می یابد  و دیدی جامع ا...
read more