ابر نقاط در نرم افزار اینونتور (Point Cloud)

ابر نقاط در نرم افزار اینونتور (Point Cloud)

تکنیک ابر نقاط مجموعه ای از نقاط (Vertices) با مختصات ۳ بعدی است که این نقاط معرف مختصات X ، Y و Z هستند. این نقاط جهت معرفی سطوح خارجی اجسام با هندسه های پیچیده بوجود آمده اند. ابر نقاط...
read more