قابلیت های جدید محیط Part اینونتور ۲۰۲۵

قابلیت های جدید محیط Part اینونتور ۲۰۲۵

نسخه اینونتور 2025 قابلیت های تازه ای را در محیط مدلسازی سه بعدی ایجاد کرده است. تغییر و افزایش کارایی در ابزار Finish که از نسخه 2024 اینونتور وارد نرم افزار شده است. معرفی مرز boundary در ابزارRectangular Pattern ...
read more