آنالیز پیوستگی انحنای سطوح (Zebra Analysis)

در نرم افزار اینونتور به منظور بررسی انحنای سطوح قطعات از یک آنالیزور خاص به نام Zebra Analysis استفاده می گردد. در این آنالیزگر با استفاده از تصویر کردن خطوط موازی (Strips) در داخل مدل عملیات بررسی انحنای سطوح صورت می پذیرد. در ریاضیات مفهوم انحنا به صورت پیوستگی بین دو منحنی یا سطح تعریف می گردد. نرخ تغییرات مستقیمی را انحنا نامیده می شود.

پیوستگی در یک انحنا معمولا با نماد G و یک عدد (Gx)  معرفی می شود. سه نوع پیوستگی که  نرم افزار اینونتور آنرا بررسی می کند به قرار زیر می باشد.

G0 (Point) : این نوع پیوستگی اتصال بین دونقطه است. در این نوع گذر بین دو سطح یا لبه قابل ملاحظه است. این گذر می تواند تیز و یا با شیب تند نیز همراه گردد. شکل زیر آنالیز Zebra این دو سطح که با هم برخورد دارند را نشان می دهد.

G1 (Tangnet)  :اتصال نرم بین دو منحنی است. دو منحنی در همان مسیر اتصال با هم برخورد دارند ولی نرخ تغییرات پیوستگی قابل ملاحظه می باشد.

 G2(Curvature): پیوستگی خیلی نرم بین دو منحنی است. دو منحنی با دو نقطه انتهایی مماس و سرعت تغییر انحنا بسیار نرم می باشد. شکل زیر آنالیز   از تماس دو سطح را نشان داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.