آنالیز پر شدن مذاب در قالب پلاستیک (Part Fill Analysis)

صحه گذاری پروسه طراحی قالب پلاستیک در نرم افزار اینونتور (Autodesk Inventor) با ابزارهای مختلفی انجام می گردد. یکی از آنالیزهایی که در محیط طراحی قالب پلاستیک انجام می گردد تحلیل پر شدن مذاب در فضای خالی بین حفره و ماهیچه  می باشد. انجام این تحلیل بعد از طراحی Core / Cavity  ، انتخاب ماده مذاب (جنس قطعه پلاستیک) و موقعیت قرارگیری گلویی ( Gate ) انجام می شود.

با ابزار Gate Location موقعیت گلویی تزریق توسط نرم افزار پیشنهاد می گردد. همان طور که می دانید بهترین مکان تزریق در قطعه باید طوری باشد که مذاب به صورت متقارن وارد حفره قالب گردد تا مذاب به طور یکنواخت خنک گردد در صورت عدم تقارن امکان دفرمگی قطعه پلاستیک به وجود می آید

انواع بررسی های انجام شده با این ابزار به قرار زیر است.

Fill Time  : زمان پر شدن مذاب در قالب را نشان می دهد . در پنل Tolls  و با ابزار  Animate Results می توان به صورت انیمیشن پر شدن قالب را مشاهده نمود.

Plastic Flow : جریان مذاب در قالب بررسی می گردد.

Quality Predication‌   : پیش گویی کیفیت سطح قطعه

  Air Traps: پیش بینی ایجاد حفره و مک در لبه ها

Weld Line : وقتی جریان مذاب از دو طرف حفره قالب با هم برخورد میکنند خط جوش ایجاد می گردد و کیفیت قطعه در آن نقطه مناسب نیست و مشخص می کند که در آن نقاط قطعه ضعیف شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.