دوره تخصصی طراحی ورق فلزی

دوره تخصصی طراحی ورق فلزی

فرایند هایی نظیر کشش،  خم کاری، پانچ زنی،  برش،  نوردکاری و سنبه زنی در طراحی ورق فلزی  در صنایع مختلف کاربرد دارد . محیط Sheet Metal در نرم افزار Autodesk Inventor دارای ابزار بسیار قدرتمند در مدل سازی و طراحی ورق فلزی می باشد. در این دوره تخصصی، دانشجو با فراگیری مفاهیم اولیه از تئوری ورق فلزی آموزش استفاده از ابزارهای مختلف نرم افزار جهت مدل سازی ورق را فرا می گیرد. انجام تمرین های متنوع و پروژه پایانی عملکرد درست این دوره را به اثبات می رساند.  کل دوره در ۱۰ ساعت تدریس می گردد و مبلغ اجرای دوره  ۱۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد.

 1. سیلابس کلی دوره در ۱۴ آیتم تقسیم بندی شده است که بر پایه آخرین تغییرات ویرایش اینونتور ۲۰۱۶ تدریس صورت می گیرد. این عنوان عبارت اند از :
 2. ۱.      Introduction to Sheet Metal Modeling
 3. ۱.      Sheet Metal Concepts
 4. ۲.      Sheet Metal Terminology
 5. ۳.      Sheet Metal Environment
 6. ۴.      Sheet Metal Design Process
 7. ۲.      Sheet Metal Base Features
 8. ۱.      Applying Existing Sheet Metal Defaults
 9. ۲.      Creating a Face as a Base Feature
 10. ۳.      Creating a Contour Flange as a Base Feature
 11. ۴.      Creating a Contour Roll as a Base Feature
 12. ۳.      Sheet Metal Secondary Features
 13. ۱.      Sheet Metal Parameters
 14. ۲.      Bend Relief Shapes
 15. ۳.      Faces as Secondary Features
 16. ۴.      Contour Flanges as Secondary Features
 17. ۵.      Contour Rolls as Secondary Features
 18. ۴.      Flanges
 19. ۱.      Creating Flanges
 20. ۲.      Corner Relief Options
 21. ۵.      Bending Sheet Metal
 22. ۱.      Hems
 23. ۲.      Folds
 24. ۳.      Bends
 25. ۶.      Corner Rounds and Chamfers
 26. ۱.      Creating Corner Rounds
 27. ۲.      Creating Corner Chamfers
 28. ۷.      Sheet Metal Cuts
 29. ۱.      Creating Cut Features
 30. ۲.      Creating Straight Holes
 31. ۳.      Using Punch Tool Features
 32. ۴.      Creating a Punch Tool
 33. ۵.      Cuts Using Surfaces
 34. ۸.      Corner Seams
 35. ۱.      Creating Corner Seams and Miters
 36. ۲.      Creating Corner Rips
 37. ۳.      Converting Corner Seams and Bends
 38. ۹.      Flat Pattern Environment
 39. ۱.      Creating Flat Patterns
 40. ۲.      Orienting Flat Patterns
 41. ۳.      Punch Representations
 42. ۴.      Bend Angle
 43. ۵.      Flat Pattern Cleanup
 44. ۶.      Exporting to DXF/DWG
 45. ۱۰.   Lofted Flange and Rips
 46. ۱.      Lofted Flange
 47. ۲.      Rip
 48. ۱۱.   Unfold and Refold
 49. ۱.      Unfold and Refold
 50. ۱۲.   Multi-Body Sheet Metal Modeling
 51. ۱.      Multi-Body Modeling
 52. ۱۳.   Documentation and Annotation
 53. ۱.      Sheet Metal Drawing Terminology
 54. ۲.      Creating Sheet Metal Drawings
 55. ۳.      Bend & Punch Notes
 56. ۴.      Bend Tables
 57. ۵.      Punch Tables
 58. ۶.      Bend Order
 59. ۷.      Cosmetic Centerlines
 60. ۱۴.   Converting Parts to Sheet Metal
 61. ۱.      Converting Solid Models to Sheet Metal