نرم افزار اینونتور و فرم های آزاد FreeForm

نرم افزار اینونتور و فرم های آزاد FreeForm

از ورژن ۲۰۱۶ نرم افزار اینونتور ساخت نمایه ها با فرم های آزاد وارد نرم افزار گردید. قبل از ایجاد این ابزار تمامی نمایه ها و مدل های سه بعدی به کمک ابزارهای محیط Part به صورت پارامتریک ساخته می...
read more