کلیدهای میان بر نرم افزار اینونتور

کلیدهای میان بر نرم افزار اینونتور

یکی از روش هایی که سرعت کار با نرم افزار را افزایش می دهد استفاده از کلید های میان بر (Short Cut) در هنگام استفاده از فرمان های نرم افزاراست. در هر محیط نرم افزار امکان استفاده از این کلید...
read more