سبک های ورق فلزی اتودسک اینونتور

سبک های ورق فلزی اتودسک اینونتور

ساختار اصلی یک ورق فلزی در نرم افزار اتودسک اینونتور با تنظیمات Sheet Metal Rules انجام می گردد. تعریف جنس ورق، زاویه خم، ضخامت و همچنین جایگاه تار خنثی در ضخامت ورق در یک سبک ورق فلزی تعریف می گردد. kF...
read more