مدیریت فایل های طراحی با ایجاد Project

مدیریت فایل های طراحی با ایجاد Project

سازماندهی فایل های مختلفی که در یک طرح صنعتی بکار گرفته می شوند و برقراری ارتباط ما بین فایل ها در نرم افزار اینونتور با ایجاد project  در ابتدای کار طراحی صورت می پذیرد. به طور حتم در هر طراحی...
read more