نقشه کشی و اندازه گذاری رزوه ها و سوراخ ها در اتودسک اینونتور

نقشه کشی و اندازه گذاری رزوه ها و سوراخ ها در اتودسک اینونتور

read more
معرفی افزونه تحلیل تلرانسی اینونتور Inventor Tolerance Analysis

معرفی افزونه تحلیل تلرانسی اینونتور Inventor Tolerance Analysis

افزونه تحلیلگر تلرانس های ابعادی و هندسی به صورت یک فایل مجزا به نرم افزار اضافه می گردد. این تحلیلها شامل ارائه نتایج آماری در بدترین شرایط و RSS...
read more
محاسبات نیرویی بر روی تیرها و ستون ها با اتودسک اینونتور

محاسبات نیرویی بر روی تیرها و ستون ها با اتودسک اینونتور

محاسبه خیز و زاویه دوران بر روی تیرها و سازه های مشابه با فرمول های ریاضی و اپلیکیشن های مختلف قابل انجام است. در نرم افزار اتودسک اینونتور محیط ...
read more