هوشمند سازی مونتاژ با iMATE در نرم افزار اینونتور

هوشمند سازی مونتاژ با iMATE در نرم افزار اینونتور

یکی از تکنیک های پیشرفته در مدل سازی و مونتاژ مجموعه های بزرگ در نرم افزار اتودسک اینونتور استفاده از تکنیک iMATE است. در تکنیک iMATE می توان با از پیش تعریف کردن قیدهای مونتاژ روی قطعات یا زیرمجموعه ...
read more