مدل سازی و طراحی شفت با اتودسک اینونتور

مدل سازی و طراحی شفت با اتودسک اینونتور

یکی از المان های اصلی و مهم در در ماشین های مکانیکی  مبحث طراحی شفت ها (Shafts) می باشد .  نحوه مونتاژ  شفت ها و طراحی مکانیکی آنها از قسمت های مهمی است، که مهندسین مکانیک هنگام طراحی ماشین با...
read more