ایجاد نماهای نقشه از نماهای الگو

ایجاد نماهای نقشه از نماهای الگو

یکی از ابزار هایی که  در محیط نقشه کشی نرم افزار اینونتور (Drawing) کاربرد زیاد دارد و سرعت ایجاد نماها را افزایش می دهد ابزار Replace Model Reference است. فرض کنید که از یک مدل که در محیط Part ایجاد...
read more