No Image

آزمون های انجمن

در این بخش آزمون های طرح شده از طرف انجمن اینونتور آمده است. جهت سنجش میزان مهارت خود نسبت به نرم افزار Autodesk Inventor شما  می توانید در آزمون های ما شرکت کنید.  در فاصله زمانی کمتر از ۲۰ روز...
read more