فایل های نمونه

در این برگه امکان دانلود فایل های مختلف نرم افزار برای شما مهیا شده است. توجه داشته باشید که به مرور زمان برداده های این برگه  افزوده می گردد. شما می توانید قبل از دیدن فایل های مدل ازروی  فایل های نقشه موجود، مدل های مربوطه را ایجاد نمایید و مدل ایجاد شده را با مدل موجود که مدل استاندارد شرکت اتودسک می باشد مقایسه نمایید. این فرایند تمرین  بسیار مناسبی جهت ارتقاء و بهبود فرایند مدل سازی می باشد.