دوره آموزش مقدماتی

در دوره آموزش مقدماتی پس از ساخت پروفیل های دو بعدی (۲D_Sketches) و سه بعدی  (۳D_Sketches)،  اصول مقدماتی و پیشرفته مدل سازی قطعات از روش Solid Modeling و Surface Modeling  مرور می شود. سپس با بررسی قیود مونتاژی مجموعه های مونتاژی تولید شده و در محیط ارائه، انیمیشن مونتاژ ایجاد می گردد. همچنین در بخش آموزش مونتاژ آنالیز تداخل قطعات و تماس قطعات بررسی و مرور می گردد. مستند سازی قطعات و مجموعه ها با ایجاد نقشه های مختلف و بر اساس استانداردهای متداول در پایان دوره آموزش داده می شود. انجام تمرینات مختلف مدل سازی و پروژه مونتاژ به همراه تمرینات مستند سازی با نقشه های قطعات و انفجاری مجموعه ها همواره در هر جلسه دوره پیگیری می گردد.جدول زیر مرور کلی موضوعات قابل ارائه آمده است. بدیهی است زمان های پیش بینی شده بر اساس پیشنهاد دانشجویان و تشخیص استاد قابل تغییر می باشد.

ردیفموضوعات ارائه شدهزمان پیش بینی شده(ساعت)سطح دوره
1آشنایی با نرم افزار، تنظیمات،منوها، نوارهای ابزار، ...(Introduction)1مقدماتی
2ترسیمات دو بعدی ، مقید سازی و اندازه گذاری (Sketch Techniques )4مقدماتی
3ساخت و ویرایش نمایه های ترسیمی (Basic Modeling Technique)6مقدماتی
4ایجاد نمایه های موضعی (Created Placed Feature)4مقدماتی
5ایجاد پروژه کاری ، پارامتریک سازی نمایه ها (Projects, Parametric Modeling)2مقدماتی
6تکنیک های پیشرفته مدل سازی (Advanced Modeling Technique)3مقدماتی
7ترسیمات سه بعدی (3D Sketch)4مقدماتی
8مدل سازی سطوح (Surface Modeling)5مقدماتی
9ساخت مجموعه های مونتاژی (Assembly-Design Workflows)12مقدماتی
10متحرک سازی روند مونتاژ (Presentation)4مقدماتی
11ساخت و ویرایش نماها و الگوهای نقشه (Drawing)5مقدماتی